home
program
application
gifted center
smartdnews
facebook
contact us
 
ประวัติและผลงา?นพ.ทวีศักดิ?สิริรัตน์เรข? width=

ติดต่อ
สมาร์ท ดี แคมป?/font>
08-3903-9956
08-3903-9956camp2015

   
Smart IQ Camp
Smart D Camp
ค่ายฉลาดคิ?รุ่น 20
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 15

Smart D Camp Program

สอบถามเพิ่มเติ?083-903-9956

Smart D Camp Program


?
slide ตัวอย่างกิจกรรมค่ายค้นหาแววอัจฉริย?รุ่น 13 ตอ?..ไขปริศนาจักรวา?/font>
เพลงสัญญาใต้แสงดาว

ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่นพิเศ?/font>

?/p>

โรงเรียน TCIS - Thai Chinese International School

Oct 5-8, 2013


Smart IQ Camp # 16Smart IQ Camp # 16Smart IQ Camp # 16Smart IQ Camp # 16Smart IQ Camp # 16Smart IQ Camp # 16

ตัวอย่างกิจกรรมค่ายฉลาดคิด รุ่น 16 - Smart IQ Camp # 16
บันทึกความทรงจำค่ายฉลาดคิด รุ่น 16 » ภาพกิจกรรม คลิ๊กที่นี?/font>

 

 
ตัวอย่างกิจกรรมค่ายอารมณ์ด?รุ่น 4 - Smart EQ Camp # 4
บันทึกความทรงจำค่ายอารมณ์ด?รุ่น 4 » ภาพกิจกรรม คลิ๊กที่นี?/font>

ทฤษฎีพหุปัญญ?/font>

Theory of Multiple Intelligences

การจะบอกว่าเด็กคนหนึ่งฉลาด หรือมีความสามารถมากน้อยเพียงใด ถ้าตรวจวัดไอคิ?ก็อาจได้ผลเพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้น เพราะว่ายังมีความสามารถอีกหลายด้านที่ไม่สามารถวัดได้ เช่น เรื่องของความสามารถทางดนตร?กีฬา และศิลปะ เป็นต้?/font>

ศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ นักจิตวิทย?อธิบายให้เห็นถึงความสามารถที่หลากหลา?โดยคิด “ทฤษฎีพหุปัญญา?(Theory of Multiple Intelligences) เสนอแนวคิดว่?สติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านที่มีความสำคัญเท่าเทียมกั?ขึ้นอยู่กับว่าใครจะโดดเด่นด้านไหนบ้า?แล้วแต่ละด้านผสมผสานกั?แสดงออกมาเป็นความสามารถในเรื่องใ?เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนไป พหุปัญญา ตามแนวคิดนี้ ในปัจจุบันมีปัญญาอยู?8 ด้าน ดังนี้

1. ปัญญาด้านภาษ?(Linguistic Intelligence)

2. ปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence)

3. ปัญญาด้านมิติสัมพันธ?(Visual-Spatial Intelligence)

4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence)

5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence)

6. ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)

7. ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอ?(Intrapersonal Intelligence)

8. ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence)

ทฤษฎีพหุปัญญ?ของการ์ดเนอร?ชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายทางปัญญาของมนุษย์ ซึ่งมีหลายด้าน หลายมุ?แต่ละด้านก็มีความอิสระในการพัฒนาตัวของมันเองให้เจริญงอกงาม ในขณะเดียวกันก็มีการบูรณาการเข้าด้วยกั?เติมเต็มซึ่งกันและกั?แสดงออกเป็นเอกลักษณ์ทางปัญญาของมนุษย์แต่ละคน

ทฤษฎีนี้ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง?เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุ?โดยเน้นความสำคัญใน 3 เรื่องหลัก ดังนี้

1. แต่ละค?ควรได้รับการส่งเสริมให้ใช้ปัญญาด้านที่ถนัด เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้

2. ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้สอดรับกับปัญญาที่มีอยู่หลายด้า?/font>

3. ในการประเมินการเรียนรู?ควรวัดจากเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถครอบคลุมปัญญาในแต่ละด้าน

 
ติดตามรายละเอียดปัญญาแต่ละด้านในบทความเต็ม » คลิ๊กที่นี?

Smart D Camp Program

เตรียมพบโปรแกรมปิดเทอม เดือนตุลาค?2558

ชื่อโปรแกร?/font>
ช่วงเวลา
ค่ายฉลาดคิ?รุ่น 20 10-12 ตุลาคม 2558
(Smart IQ Camp # 20) (ค่าย 3 วั?2 คื?
ตอ?..แฟ้มลับคดีพิศว?(The X File) ?รอยัลกรีนวัลเล่ย?รีสอร์??นครราชสีมา
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 15 17-20 ตุลาคม 2558
(Smart D Camp # 15) (ค่าย 4 วั?3 คื?
ตอ?..รหัสลับดาวพลูโ?/font> ?ไร่อรุณวิทย์ มวกเหล็ก ?สระบุร?/font>

สอบถามเพิ่มเติ?..083-903-9956

Smart D Camp Program

ดาวน์โหลดใบสมัคร รูปแบบ MS Word » คลิ๊กที่นี?/a>

ดาวน์โหลดใบสมัคร รูปแบบ PDF file » คลิ๊กที่นี?/a>

Smart D Camp Program

จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริ?จากประสบการณ์สู่ความเชี่ยวชา?/font>

ด้วยบทพิสูจน์จากผลงานมากกว่า 100 กิจกรร?/font>

ในด้านการจัด ค่าย แล?โปรแกร?การพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

ประวัติและผลงา?สมาร์ท ดี แคมป?/a>


เด็กบางคนเก่งทุกเรื่อง เด็กบางคนเก่งเฉพาะบางเรื่อ?แต่ไม่มีใครที่ไม่เก่งเลยสักเรื่อ?/font>

เด็กที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ อาจจะมีความสามารถในการใช้ภาษาด?/font>

เด็กที่ไม่เก่งด้านภาษา อาจจะมีความสามารถในด้านคณิตศาสตร์ด?/font>

เด็กที่ไม่เก่งทั้งคณิตศาสตร์และภาษ?อาจเป็นเลิศทางศิลป?/font>

เด็กที่ไอคิวปกติ อาจเป็นอัจฉริยะทางกีฬา

เด็กที่ไอคิวต่ำกว่าปกต?อาจเป็นอัจฉริยะทางดนตร?/font>

เด็กที่ไอคิวสู?อาจเก่งหลายเรื่อ?แต่ขาดทักษะทางสังคมที่ดี

เด็กที่ไม่เก่งทั้งคณิตศาสตร์ ภาษา ดนตร?กีฬา และศิลปะ

ก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุ?มีเพื่อนฝูงมากมา?ได้เช่นกัน


บันทึกความทรงจ?สมาร์ท ดี แคมป?/font>
     
Smart D Camp # 1
Smart D Camp # 2
Smart D Camp # 3
ตอ?รหัสลับดาวพลูโ?/font>
ตอ?แกะรอยวิวัฒนาการ
     
Smart D Camp # 4
Smart D Camp # 5
ค่ายเยาวชนเชลล?รุ่น 44 - Shell Camp # 44
ตอ?เจาะตำนานอัจฉริยะโลก
ตอ?ผ่าวิกฤตโลกร้อ?/font>
Shell Camp # 44
     
Smart D Camp # 6
Smart D Camp # 7
Smart D Camp # 8
ตอ?ตะลุยโลกอนาค?
ตอ?ไขปริศนาจักรวา?/font>
ตอ?ตามหากาลิเลโ?
     
Smart D Camp # 9
Smart D Camp # 10
Smart D Camp # 11 ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 11
ตอ?ปริศนาดาวอังคา?
ตอ?เปิดทฤษฎีเปลี่ยนโล?/font>
ตอ?เจาะตำนานอัจฉริยะโลก
     
Smart D Camp # 12 ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 12
Smart D Camp # 13 ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 13
Smart D Camp # 14 ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 14
ตอ?แกะรอยวิวัฒนาการ
ตอ?ไขปริศนาจักรวา?/font>
ตอ?ตามหากาลิเลโ?/font>
     
 
บทสัมภาษณ์น้อง?สมาชิกค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ รุ่น 8
น้องฟา?น้องโอเล?น้องเจแป?น้องน็อบ น้องเอ๋ย น้องโม

สมาร์ทดีแคมป?/strong>

ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

ค่ายปิดเทอ?ค่ายสุดสัปดาห์ และโปรแกรมพัฒน?/font>


เด็กบางคนเก่งทุกเรื่อง เด็กบางคนเก่งเฉพาะบางเรื่อ?แต่ไม่มีใครที่ไม่เก่งเลยสักเรื่อ?ที่ชัดเจ?คื?เด็กแต่ละคนมักมีปัญญาความสามารถด้านใดด้านหนึ่งโดดเด่นกว่าเสม?ไม่มีใครที่โดดเด่นทุกด้านเท่ากันหม?หรือไม่โดดเด่นเลยสักด้านเดีย?/font>

การค้นหาปัญญาความสามาร?เสริมสร้างโอกาสให้เด็กได้สัมผัสและแสดงออ?และส่งเสริมพัฒนาในด้านที่เด็กถนั?จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาในที่สุ?/font>

Smart D Camp ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอทางเลือกเพื่อการพัฒนาเด็?โดยจัดเป็นกิจกรรมค่า?และโปรแกรมต่าง?เพื่อค้นหาแววความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหา และพัฒนาตนเองของเด็กต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างทักษะสังคม การเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆ และเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าด้วย

 

SMART D CAMP ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ โดยจัดทำเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ ค่ายช่วงปิดเทอ?และค่ายสุดสัปดาห?เพื่อให้เด็กและวัยรุ่นได้ค้นหา พัฒนาความสามารถที่มีอยู่ สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำทฤษฎีพหุปัญญามาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสติปัญญาทุกด้าน ทั้ง การใช้เหตุผล ภาษา มิติสัมพันธ์ ดนตร?กีฬาและการเคลื่อนไหว มนุษยสัมพันธ?การเข้าใจตนเอง และการเข้าใจธรรมชาติ

SMART D CAMP รับเป็นออกาไนเซอร์ จัดทำค่ายพัฒนาเด็กและวัยรุ่น ให้โรงเรีย?และหน่วยงานต่างๆ โดยทีมงานคุณภา?มีประสบการณ์ในงานด้านพัฒนาเด็ก ทั้งในเด็กทั่วไป เด็กพิเศ?และเด็กอัจฉริย?พร้อมทั้งมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กเป็นที่ปรึกษาทางวิชากา?/font>

www.smartdcamp.com


Key Word
camp, kid camp, summer camp, weekend camp, day camp, activity, program, project, trip, game, center, school, day care, smart d, tobegenius
kid, kids, child, children, boy, girl, adolescent, family
smart, gift, gifted, talent, talented, genius, wisdom, mensa, bright, brain, mind, intelligence, Thory of multiple intelligences, Howard, Gardner, IQ, EQ, MQ, AQ, attention, imagine, imaginary, memory, psychology, psychiatry, happy, moral, creation
discovery, development, learning, brain-based, mind mapping, evaluation, test, play, art, music, language, math, logic, visual, spatial, body, kinesthetic, intrapersonal, interpersonal, nature,
code, secret, pluto, star, astronomy, solar system, universe, milky way, big bang, origin, evolution, global warming, world, future
 
คำสำคั?
ค่าย ค่ายเด็ก ค่ายเยาวชน ค่ายปิดเทอ?แค้มป์ แคมป?แค้ม แค้มป์เด็ก แคมป์ปิดเทอม ค่ายฤดูร้อ?ค่ายเดือนเมษาย?ค่ายเดือนตุลาค?ค่ายสุดสัปดาห์ ค่ายวั?ค่ายค้นห?ค่ายพัฒน?ค่ายอัจฉริยะ เด็ก วัยรุ่?เยาวชน เด็กและวัยรุ่น กิจกรร?กิจกรรมเด็?กิจกรรมเยาวช?กิจกรร?ปิดเทอ?กิจกรรมปิดเทอม กิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒน?พัฒนาเด็?โครงกา?โปรแกร?หลักสูตร เสริมหลักสูต?

ค้นหาแววอัจฉริยะ ค้นหาแวว วัดแวว แววอัจฉริย?ค้นห?แว?อัจฉริยะ อัจฉริยภาพ ศูนย์อัจฉริย?อัจฉริยะข้ามคื?อัจฉริยะสร้างได้ พรสวรรค์ ฉลาด ปัญญ?ความสามารถพิเศ?ความสามารถ พิเศ?ศักยภา?ทฤษฎีพหุปัญญ?ทฤษฎ?พหุปัญญา การ์ดเนอร์ วิทยาศาสตร?คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ภาษา มิติสัมพันธ์ ดนตร?กีฬา เคลื่อนไหว มนุษย์สัมพันธ์ ตัวต?ธรรมชาติ ทักษ?เนื้อห?บริบ?เชี่ยวชา?

สมาร์ทดีแคมป?ไอคิ?อีคิ?เอ็มคิ?เอคิ?ครอบครัว การเรียนรู้ของสมอง สมอง จิตใ?จิตวิทยา ความสุ?ความดี ความจำ ศิลป?ศิลป?สมาธ?ปัญญ?จินตศิลป?จินตนากา?เตรียมตัวเป็นอัจฉริย?ท่องเที่ยว ทัศนศึกษ?ข่าว จดหมายข่าว สมาร์ทดีนิวส?สร้างสรรค์ สัญญาใต้แสงดาว

รหัสลั?ตำนา?แกะรอย เจาะ ตะลุ?ไข ปริศนา ดาวพลูโต ดา?ดวงดาว ดาราศาสตร์ สุริยะจักวาล จักรวา?เอกภ?กำเนิด วิวัฒนาการ โล?โลกร้อ?อนาค?


SMART D CAMP สมาร์ทดีแคมป?ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒน?ขั้น 7 โซนการศึกษ?ห้อง 724 ร้านแฮปปี้โฮ?

โทรศัพท์ 08 3903 9956 โทรสาร(FAX) 02 116 2153
HAPPY HOME CLINIC คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น แฮปปี้โฮ?/font>

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒน?ขั้น 7 โซนการศึกษ?ห้อง 724 ร้านแฮปปี้โฮ?

โทรศัพท์ 08 2014 7272, 02 835 3537
HAPPY HOME ACADEMY ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่?/font>
www.happyhomeclinic.com
 

Copyright © 2015-2019 All Rights Reserved.

Powered by HAPPY HOME FAMILY Co., Ltd. Thailand.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 12 สิงหาค???2558