home
program
application
gifted center
smartdnews
facebook
contact us
 
ประวัติและผลงาน นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

ติดต่อ
สมาร์ท ดี แคมป์
08-3903-9956
08-3903-9956

แฮปปี้โฮม คลินิก

โปรแกรมอัจฉริยะ
 
ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ
 
ค่ายฉลาดคิด - Smart IQ Camp
 
ค่ายอารมณ์ดี - Smart EQ Camp
 
ค่ายเด็ก ดอกไม้ ดวงดาว
 
โปรแกรม ศิลป์ สมาธิ ปัญญา - Silp Smart
 
โปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ รุ่น 4 - To Be Genius 4
 
โปรแกรมจำแบบอัจฉริยะ - Smart Memory
 
โปรแกรมคลังสมองอัจฉริยะ - Smart Brain
 
Smart D Kid - โปรแกรมเด็กน้อยพหุปัญญา
 
โปรแกรมเด็กน้อยอารมณ์ดี - Smart EQ Kid
 
โปรแกรม สมาร์ทแรลลี่ 1 - Smart Rally 1
 
โปรแกรมท่องเที่ยวอัจฉริยะ - Smart D Trip
 
ค่ายภาษาจีน - Chinese Camp
 
I'm Genius - โปรแกรมสู่อัจฉริยะ
 

 

สนุกสนานกับการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมอีคิว ให้ เก่ง ดี มีสุข
Smart EQ Kid # Smart EQ Kid # Smart EQ Kid # Smart EQ Kid # Smart EQ Kid # Smart EQ Kid
พบกับโปรแกรมใหม่ล่าสุดสำหรับเด็กปฐมวัย
โปรแกรมเด็กน้อยอารมณ์ดี รุ่น 4
Smart EQ Kid # 4
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2555
ณ สถาบันแฮปปี้โฮม (HAPPY HOME)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนการศึกษา
พบกันเวลา 10.00 -16.00 น.
Smart EQ Kid # Smart EQ Kid # Smart EQ Kid # Smart EQ Kid # Smart EQ Kid # Smart EQ Kid

 

ตัวอย่างโปรแกรม เด็กน้อยอารมณ์ดี รุ่น 1 (Smart EQ Kid # 1)


เด็กน้อยอารมณ์ดี รุ่น 1 (Smart EQ Kid # 1)
เด็กน้อยอารมณ์ดี รุ่น 2 (Smart EQ Kid # 2)
เด็กน้อยอารมณ์ดี รุ่น 3 (Smart EQ Kid # 3)
เด็กน้อยอารมณ์ดี รุ่น 1
เด็กน้อยอารมณ์ดี รุ่น 2
เด็กน้อยอารมณ์ดี รุ่น 3

โปรแกรมเด็กน้อยอารมณ์ดี

(Smart EQ Kid Program)
 

จากประสบการณ์พัฒนาโปรแกรมสำหรับเด็กปฐมวัย ในกิจกรรมที่สนุกสนาน ผสมผสานการเรียนรู้ สู่โปรแกรมใหม่ล่าสุด โปรแกรมเด็กน้อยอารมณ์ดี เพื่อพัฒนาอีคิว ให้เด็กได้ประทับใจ มีความสุข และสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ที่บ้านและที่โรงเรียนได้

 
หลักการและแนวคิด

“มีความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไม่รอด” เป็นคำเตือนสติได้ดีเสมอ เพราะว่าเด็กเรียนเก่ง จำเก่ง คิดเก่ง ยังไม่พอ ถ้าโมโหร้าย รอคอยไม่ได้ แพ้ไม่เป็น สุดท้ายก็เอาตัวไม่รอด จะต้องมีอีคิวที่ดีด้วย คนที่อีคิวดีมักประสบความสำเร็จ มีความสุข และเก่งขึ้นอีกด้วย

อีคิว (EQ) มาจากคำเต็มว่า Emotional Quotient เมื่อแปลเป็นไทย มีชื่อเรียกหลายแบบ เช่น ความฉลาดทางอารมณ์ เชาว์อารมณ์ หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์ อีคิวได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เนื่องจากไอคิวเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้บุคคลประสบความสำเร็จ หรือมีความสุขในชีวิตได้ หลักสำคัญในการพัฒนาอีคิวคือ การพัฒนาให้รับรู้และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก ของตนเอง สามารถจัดการกับอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม รับรู้และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก ของผู้อื่น สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไว้ได้
จากแนวคิด เก่ง ดี มีสุข สู่รูปแบบโปรแกรมแนวใหม่ ที่สร้างความประทับใจ ให้ความสนุกสนาน ผสมผสานการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยนำมาบูรณาการเข้ากับ ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของสมอง (Brain-Based Learning) และความรู้ทางด้านจิตวิทยาเด็กปฐมวัย เสริมเติมแต่งด้วยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ทำให้เป็นโปรแกรมที่อยู่บนพื้นฐานทางวิชาการและประสบการณ์อย่างแท้จริง
 
วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) ให้กับเด็ก โดยวิธีการที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ

2. เพื่อให้เด็กสนุกสนานกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
3. เพื่อให้ผู้ปกครองรู้ถึงแนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) ให้กับเด็ก เพื่อนำไปพัฒนาต่อเนื่อ
 

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 4 - 7 ปี
 

ระยะเวลา

1 วัน
 
สถานที่จัดกิจกรรม
ณ สถาบันแฮปปี้โฮม (HAPPY HOME)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนการศึกษา
 
ค่าลงทะเบียน
คนละ 1,190 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
 
รายละเอียดติดต่อ 083-903-9956

   
ตารางกิจกรรม โปรแกรมเด็กน้อยอารมณ์ดี
   
10.00 น. ลงทะเบียน
10.00-10.30 น. Smart EQ Relationship เกมสันทนาการ สานความสัมพันธ์
10.30-10.40 น. Milk Break
10.40-11.30 น. Smart EQ Picture Learning เข้าใจตนเอง เรียนรู้จากรูปภาพ
11.30-12.00 น. Smart Intrapersonal Game เกมเข้าใจตนเอง
12.00-12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน เล่นเกมสนุก
12.30-13.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศรัย
13.00-13.30 น. Smart Interpersonal Game เกมมนุษยสัมพันธ์
13.30-14.20 น. Smart EQ Creation
14.20-14.30 น. Cookies Break
14.30-15.20 น. กิจกรรมศิลปะแห่งตัวตน
15.20-15.40 น. Smart EQ Presentation
15.40-16.00 น. Smart EQ Friendship สรุปกิจกรรม อำลาเพื่อน
   
  ดาวน์โหลดตารางกิจกรม » คลิ๊กที่นี่

 

อีคิวดี เก่งดี มีสุข

 

“มีความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไม่รอด” ยังคงเป็นสัจธรรมเสมอ ถ้ามีบางสิ่งบางอย่างขาดหายไป เรียนเก่ง จำเก่ง คิดเก่ง ก็ยังคงไม่พอ ถ้าโมโหร้าย รอคอยไม่ได้ แพ้ไม่เป็น สุดท้ายก็เอาตัวไม่รอด คำตอบสุดท้ายอาจเป็นอีคิวก็ได้ คนที่อีคิวดีมักประสบความสำเร็จ มีความสุข และเก่งขึ้นอีกด้วย แล้วอีคิวคืออะไรล่ะ

อีคิว (EQ) มาจากคำเต็มว่า Emotional Quotient เมื่อแปลเป็นไทย มีชื่อเรียกหลายแบบ เช่น ความฉลาดทางอารมณ์ เชาว์อารมณ์ หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์ อีคิวได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เนื่องจากไอคิวเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้บุคคลประสบความสำเร็จ หรือมีความสุขในชีวิตได้

แดเนียล โกลแมน นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ผู้เขียนหนังสือ “Emotional Intelligence” ได้ให้ความหมายของอีคิวไว้ว่า เป็นความสามารถหลายด้าน ได้แก่ การนำพาตนเองไปสู่เป้าหมาย การควบคุมความขัดแย้งของตนเอง การรอคอยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การจัดการกับอารมณ์ ความไม่สบายใจต่างๆ และการมีชีวิตอยู่ด้วยความหวัง เขาได้กล่าวถึงลักษณะของคนที่มีอีคิวสูง ไว้ดังนี้

* การตัดสินใจที่ดี

* ควบคุมอารมณ์ตนเองได้

* มีความอดทน อดกลั้น

* ไม่หุนหันพลันแล่น

* ทนต่อความผิดหวังได้

* ไม่ย่อท้อ หรือยอมแพ้ง่าย

* มีพลังใจที่จะฝ่าฟัน ต่อสู้กับปัญหาในชีวิตได้

* จัดการกับความเครียดได้

* เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น

* เข้าใจสถานการณ์ทางสังคม

อีคิวดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งเรื่องของพื้นอารมณ์ การเลี้ยงดู และสภาพแวดล้อม เด็กที่มีพื้นอารมณ์เป็นเด็กเลี้ยงง่าย ก็เสมือนมีทุนสำรองของชีวิตติดตัวมามาก ทนต่อแรงกระแทกกระเทือนได้มาก ส่วนเด็กที่มีพื้นอารมณ์เป็นเด็กเลี้ยงยาก ปรับตัวยาก ก็เสมือนมีทุนสำรองติดตัวมาน้อย มีความเปราะบางมาก ก็ต้องฝึกฝนมากหน่อย

การเลี้ยงดูที่เหมาะสมจะเป็นปัจจัยส่งเสริม กล่อมเกลา พัฒนาให้เด็กมีอีคิวที่ดีได้ นอกจากนี้สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กก็มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอีคิวเช่นเดียวกัน เด็กที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง เต็มไปด้วยความหวาดกลัว ย่อมเป็นการยากที่จะมีการพัฒนาอีคิวที่ดี

หลักสำคัญในการพัฒนาอีคิวคือ การพัฒนาให้รับรู้และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก ของตนเอง สามารถจัดการกับอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม รับรู้และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก ของผู้อื่น สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันไว้ได้

ผู้ที่มีอีคิวดี ย่อมส่งผลดีต่อตนเอง ครอบครัว และผู้คนรอบข้าง สามารถดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ และมีความสุข สามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง นำมาซึ่งความนับถือตนเอง การยอมรับจากผู้อื่น ความร่วมมือ ความสำเร็จในชีวิต และความสงบสุขในจิตใจ

ไอคิวกับอีคิว เป็นคู่แท้ที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันเสมอ ถ้าไอคิวดี จะสามารถเรียนรู้การจัดการกับอารมณ์ได้รวดเร็ว และประยุกต์ใช้ได้ดี ในขณะเดียวกันคนอีคิวดีจะนำความรู้ ความสามารถที่มีมาใช้ได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์

แนวทางการพัฒนาอีคิว ก็คือการเข้าใจว่าเด็กมีพื้นอารมณ์แบบใด แล้วพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดูให้เหมาะสม ให้การยอมรับ ทำความเข้าใจ และเลี้ยงให้เขาเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น

สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาอารมณ์ ให้เกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของจิตใจ ลดความกลัวและวิตกกังวล หล่อเลี้ยงด้วยความรัก ความเข้าใจ สร้างโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์แห่งความสำเร็จ และประสบการณ์แห่งความผิดหวัง

สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ การฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาอารมณ์ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวย มีเทคนิควิธีที่เหมาะสม และทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย ทักษะทางความคิด ได้แก่ มีความนับถือตนเอง มีความเข้าใจตนเอง มองโลกในแง่ดี ส่วนทักษะด้านความรู้สึก ได้แก่ การแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสม การจัดการความเครียด สุดท้ายคือทักษะด้านการกระทำ ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา จัดการความขัดแย้ง มีวินัยในตนเอง มีความอดทน และสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีได้

 

บทความโดย นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา. (2550). อีคิวดี เก่งดี มีสุข (Online). Available URL: http://www.smartdcamp.com


 
 
 

โปรแกรมเด็กน้อยพหุปัญญา (Smart D Kid)


การรับ-ส่งเด็ก
ผู้ปกครองโปรดนำเด็กมาลงทะเบียนที่สถาบัน Happy Home
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 Education Zone (ตามแผนที่)

เวลา 10.00 น. (ก่อน 10 โมงเช้า เข้าศูนย์การค้าฯ ได้จากลานจอดรถด้านหลัง ชั้น 2 โซน B)

ดาวน์โหลดแผนที่สถาบัน HAPPY HOME
ดาวน์โหลดแผนที่สถาบันแฮปปี้โฮม (HAPPY HOME)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ สถานที่รับ-ส่งด็ก » คลิ๊กที่นี่
 

สมาร์ทดีแคมป์

ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

ค่ายปิดเทอม ค่ายสุดสัปดาห์ และโปรแกรมพัฒนา


เด็กบางคนเก่งทุกเรื่อง เด็กบางคนเก่งเฉพาะบางเรื่อง แต่ไม่มีใครที่ไม่เก่งเลยสักเรื่อง ที่ชัดเจน คือ เด็กแต่ละคนมักมีปัญญาความสามารถด้านใดด้านหนึ่งโดดเด่นกว่าเสมอ ไม่มีใครที่โดดเด่นทุกด้านเท่ากันหมด หรือไม่โดดเด่นเลยสักด้านเดียว

การค้นหาปัญญาความสามารถ เสริมสร้างโอกาสให้เด็กได้สัมผัสและแสดงออก และส่งเสริมพัฒนาในด้านที่เด็กถนัด จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาในที่สุด

Smart D Camp ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอทางเลือกเพื่อการพัฒนาเด็ก โดยจัดเป็นกิจกรรมค่าย และโปรแกรมต่างๆ เพื่อค้นหาแววความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหา และพัฒนาตนเองของเด็กต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างทักษะสังคม การเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆ และเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าด้วย

 

SMART D CAMP ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ โดยจัดทำเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ ค่ายช่วงปิดเทอม และค่ายสุดสัปดาห์ เพื่อให้เด็กและวัยรุ่นได้ค้นหา พัฒนาความสามารถที่มีอยู่ สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำทฤษฎีพหุปัญญามาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสติปัญญาทุกด้าน ทั้ง การใช้เหตุผล ภาษา มิติสัมพันธ์ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหว มนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเอง และการเข้าใจธรรมชาติ

SMART D CAMP รับเป็นออกาไนเซอร์ จัดทำค่ายพัฒนาเด็กและวัยรุ่น ให้โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ โดยทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์ในงานด้านพัฒนาเด็ก ทั้งในเด็กทั่วไป เด็กพิเศษ และเด็กอัจฉริยะ พร้อมทั้งมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ

www.smartdcamp.com


Key Word
camp, kid camp, summer camp, weekend camp, day camp, activity, program, project, trip, game, center, school, day care, smart d, tobegenius
kid, kids, child, children, boy, girl, adolescent, family
smart, gift, gifted, talent, talented, genius, wisdom, mensa, bright, brain, mind, intelligence, Thory of multiple intelligences, Howard, Gardner, IQ, EQ, MQ, AQ, attention, imagine, imaginary, memory, psychology, psychiatry, happy, moral, creation
discovery, development, learning, brain-based, mind mapping, evaluation, test, play, art, music, language, math, logic, visual, spatial, body, kinesthetic, intrapersonal, interpersonal, nature,
code, secret, pluto, star, astronomy, solar system, universe, milky way, big bang, origin, evolution, global warming, world, future
 
คำสำคัญ
ค่าย ค่ายเด็ก ค่ายเยาวชน ค่ายปิดเทอม แค้มป์ แคมป์ แค้ม แค้มป์เด็ก แคมป์ปิดเทอม ค่ายฤดูร้อน ค่ายเดือนเมษายน ค่ายเดือนตุลาคม ค่ายสุดสัปดาห์ ค่ายวัน ค่ายค้นหา ค่ายพัฒนา ค่ายอัจฉริยะ เด็ก วัยรุ่น เยาวชน เด็กและวัยรุ่น กิจกรรม กิจกรรมเด็ก กิจกรรมเยาวชน กิจกรรม ปิดเทอม กิจกรรมปิดเทอม กิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนา พัฒนาเด็ก โครงการ โปรแกรม หลักสูตร เสริมหลักสูตร

ค้นหาแววอัจฉริยะ ค้นหาแวว วัดแวว แววอัจฉริยะ ค้นหา แวว อัจฉริยะ อัจฉริยภาพ ศูนย์อัจฉริยะ อัจฉริยะข้ามคืน อัจฉริยะสร้างได้ พรสวรรค์ ฉลาด ปัญญา ความสามารถพิเศษ ความสามารถ พิเศษ ศักยภาพ ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎี พหุปัญญา การ์ดเนอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ภาษา มิติสัมพันธ์ ดนตรี กีฬา เคลื่อนไหว มนุษย์สัมพันธ์ ตัวตน ธรรมชาติ ทักษะ เนื้อหา บริบท เชี่ยวชาญ

สมาร์ทดีแคมป์ ไอคิว อีคิว เอ็มคิว เอคิว ครอบครัว การเรียนรู้ของสมอง สมอง จิตใจ จิตวิทยา ความสุข ความดี ความจำ ศิลปะ ศิลป์ สมาธิ ปัญญา จินตศิลป์ จินตนาการ เตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา ข่าว จดหมายข่าว สมาร์ทดีนิวส์ สร้างสรรค์ สัญญาใต้แสงดาว

รหัสลับ ตำนาน แกะรอย เจาะ ตะลุย ไข ปริศนา ดาวพลูโต ดาว ดวงดาว ดาราศาสตร์ สุริยะจักวาล จักรวาล เอกภพ กำเนิด วิวัฒนาการ โลก โลกร้อน อนาคต


SMART D CAMP สมาร์ทดีแคมป์ ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ขั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724 ร้านแฮปปี้โฮม

โทรศัพท์ 08-3903-9956 โทรสาร(FAX) 0-2981-2701
HAPPY HOME CLINIC คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น แฮปปี้โฮม

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ขั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724 ร้านแฮปปี้โฮม

โทรศัพท์ 08-2014-7272, 08-4086-8796, 0-2835-3537
HAPPY HOME ACADEMY ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
www.happyhomeclinic.com
 

Copyright © 2011-2015 All Rights Reserved.

Powered by HAPPY HOME FAMILY Co., Ltd. Thailand.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2555