home
program
application
gifted center
smartdnews
facebook
contact us

โปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ

TO BE GENIUS
หลักสูตรใหม่ version 2014
พัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเทคนิคพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ
# tobegenius # tobegenius # tobegenius # tobegenius # tobegenius # tobegenius # tobegenius #
# tobegenius # tobegenius # tobegenius # tobegenius # tobegenius # tobegenius # tobegenius #

พบกับโปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ รุ่น 25
To Be Genius # 25
มกราคม 2557
ณ สถาบันแฮปปี้โฮม (HAPPY HOME)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 Education Zone
พบกันเวลา 10.00 -12.00 น.
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ติดต่อ 083-903-9956

 

โปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ (To Be Genius Program)

 

โปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเทคนิคพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมกิจกรรมสนุกสนานมากมาย ผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของสมอง (Brain-Based Learning) และความรู้ทางด้านจิตวิทยาเด็ก (Child Psychology) เสริมเพิ่มเติมด้วยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก

 

หลักการและแนวคิด

จากการเรียนรู้ในห้องเรียนที่เน้นในด้านเนื้อหาวิชาการมากกว่ากระบวนการเรียนรู้ ทำให้มีการฝึกฝนเทคนิคการเรียนรู้ค่อนข้างน้อย ในขณะที่มีเนื้อหาที่ต้องจดจำมาก ทำให้คุณภาพในการเรียนรู้ ก้าวไม่ทันศักยภาพของสมองที่เด็กมีอยู่

ในขณะเดียวกัน ถ้ามีการเรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคพิเศษต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งในเรื่อง เทคนิคการจำ เทคนิคการอ่านหนังสือเร็ว และเทคนิคการคิดเลขเร็ว ก็จะสามารถช่วยให้เด็กมีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของสมอง (Brain-Based Learning) และความรู้ทางด้านจิตวิทยาเด็ก (Child Psychology) เสริมเพิ่มเติมด้วยประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ก่อเกิดเป็นโปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ (To Be Genius) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่อยู่บนพื้นฐานทางวิชาการ และประสบการณ์อย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลัก

1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสมองให้สามารถดึงความสามารถที่มีอยู่มาใช้ให้เต็มที่

2. เพื่อให้รู้จักเทคนิคเบื้องต้นในการจำ การอ่านหนังสือเร็ว และการคิดเลขเร็ว

วัตถุประสงค์รอง

3. เพื่อเสริมสร้างทักษะสังคม การเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนร่วมโปรแกรม

4. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า

 

กลุ่มเป้าหมาย เด็กและวัยรุ่น ช่วงอายุ 8-1 3 ปี

 

ระยะเวลา 8 ครั้ง

 

รูปแบบกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้ในโปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ ประกอบด้วย

1) เทคนิคการจำ เรียนรู้เทคนิคการจำเบื้องต้น โดยใช้หลักสูตร SMART&SMILE เพื่อฝึกฝนให้สามารถจำได้มาก จำได้แม่น จำได้นาน อย่างไม่รู้เบื่อ ตรงความสามารถในการเรียนรู้ของสมอง (Brain-Based Learning)

2) เทคนิคการอ่านหนังสือเร็ว ในช่วงเวลาที่เท่ากัน ผู้ที่อ่านหนังสือได้เร็วกว่าย่อมได้เปรียบ เรียนรู้การจัดสิ่งแวดล้อมในการอ่านหนังสือให้เหมาะสม พร้อมทั้งฝึกฝนเทคนิคการอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย เรียนรู้ด้วยแนวทางการเรียนรู้แบบใหม่ Smart Picture Learning Style

3) เทคนิคการคิดเลขเร็ว เมื่อคิดเลขได้เร็วขึ้น ย่อมมีเวลาในการตรวจสอบคำตอบมากยิ่งขึ้น และสามารถพัฒนาการแก้ไขโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น เรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มแยกตามระดับการเรียนรู้

 

ค่าลงทะเบียน

 

หมายเหตุ : โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ให้หันมาสนใจการเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆ ว่าเป็นเรื่องไม่ยาก และสนุกสนาน ถ้ารู้เทคนิควิธีต่างๆ ที่ช่วยเสริมการเรียนรู้ และถ้ามีความสนใจจะมีโปรแกรมต่อยอดในระดับต่อไป

 

รวมภาพกิจกรรม โปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ

tobegenius01
tobegenius02
 
tobegenius04
tobegenius05
         
tobegenius06
tobegenius07
tobegenius08
tobegenius09
tobegenius10
         
tobegenius11
tobegenius12
tobegenius13
tobegenius14
tobegenius15
         
tobegenius16
tobegenius17 - โปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ รุ่น 17
tobegenius18 - โปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ รุ่น 18
tobegenius19 - โปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ รุ่น 19
tobegenius20 - โปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ รุ่น 20
         
tobegenius21 - โปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ รุ่น 21
tobegenius22 - โปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ รุ่น 22
tobegenius23 - โปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ รุ่น 23
tobegenius24 - โปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ รุ่น 24
 
 

ตัวอย่างโปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ

To Be Genius


 
เทคนิคการจำ

เทคนิคการจำ

หลักสูตร SMART & SMILE

ช่วยเสริมสร้างศักยภาพสมอง

ให้สามารถจำได้มากและจำได้นาน

ตรงตามความสามารถในการเรียนรู้ของสมอง

(Brain-Based Learning)

 

 

พบกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้เด็กสนุกสนานกับการเรียนรู้ เกิดความภาคภูมิใจเมื่อสามารถทำได้

โดยใช้เทคนิคทางจิตวิทยาเด็ก (Child Psychology) บูรณาการเข้ากับ ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของสมอง
         
         
หลักสูตรต่อยอดของเทคนิคการจำที่ไม่ควรพลาด คือ
โปรแกรมจำแบบอัจฉริยะ (Smart Memory)
รายละเอียดโปรแกรม คลิ๊กที่นี่

   
เทคนิคการคิดเลขเร็ว

เทคนิคการคิดเลขเร็ว

พัฒนา Logical-Mathematics Intelligence

พบกับเทคนิคเบื้องต้น เพื่อให้เด็กสนุกกับคณิตศาสตร์

         
         
หลักสูตรต่อยอดของเทคนิคการคิดเลขเร็วที่ไม่ควรพลาด คือ
โปรแกรมคณิตศาสตร์อัจฉริยะ (Math Genius)
ตัวอย่างโปรแกรมคณิตศาสตร์อัจฉริยะ เร็วๆ นี้

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยังมีพระราชายอดนักรบองค์หนึ่ง รบที่ไหนชนะนี่นั่น

จนไม่มีเมืองใดกล้าสู้รบด้วย พระราชาว่างจากการสู้รบ และบ้านเมืองสงบสุขเป็นเวลานาน

พระราชาเกิดความเบื่อหน่าย กุนซือยอดอัจฉริยะจึงสร้างนวตกรรมชิ้นเยี่ยมขึ้น

โดยจำลองการรบลงในกระดานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 8x8 ช่อง เรียกว่า "หมากรุก"

พระราชาถูกใจอย่างมาก จึงพระราชทานรางวัลให้กุนซือ โดยให้กุนซือเลือกขออะไรก็ได้

กุนซือยอดอัจฉริยะจึงขอเป็นข้าวสาร ในจำนวนเท่ากับช่องของตารางหมากรุก

โดยทวีคูณเพิ่มขึ้นเท่าตัวในแต่ละช่อง จากช่องแรก 1 เม็ด เป็น ช่องสอง 2 เม็ด

ช่องสาม 4 เม็ด ช่องสี่ 8 เม็ด เพิ่มเท่าตัวไปจนถึงช่องที่ 64 ช่องสุดท้าย

พระราชาเห็นว่าสิ่งที่ขอน้อยเกินไป จึงให้กุนซือเลือกขออย่างอื่นเพิ่มได้

แต่กุนซือยอดอัจฉริยะ ก็ยังยืนยันว่าขอเพียงเท่านี้ก็พอ

น้องๆ รู้ไหมว่ากุนซือยอดอัจฉริยะ ขอข้าวสารไปทั้งหมดกี่เม็ด


เทคนิคการอ่านหนังสือเร็ว

พัฒนา Linguistic Intelligence

Picture Learning Style

วาดภาพประกอบการบรรยาย เรื่อง เทคนิคการอ่าน

 
กิจกรรมฝึกฝนการอ่านอย่างมีจุดมุ่งหมาย สนุกกับการอ่านหลังจากเรียนรู้เทคนิคต่างๆ
         
         

         
รับจัดโปรแกรมให้กับโรงเรียนที่สนใจ
         
รุ่น 6 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยาลัย (GES)
 
         
  รุ่น 12 โรงเรียนศรีจิตรา
 
         

พบกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้เด็กสนุกสนานกับการเรียนรู้ เกิดความภาคภูมิใจเมื่อสามารถทำได้

โดยใช้เทคนิคทางจิตวิทยาเด็ก (Child Psychology) บูรณาการเข้ากับ ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของสมอง (Brain-based Learning)
หลักสูตรพัฒนาความฉลาด 5 โปรแกรม ที่ไม่ควรพลาด คือ
โปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ (To Be Genius) » รายละเอียดคลิ๊กที่นี่
โปรแกรมจำแบบอัจฉริยะ (Smart Memory) » รายละเอียดคลิ๊กที่นี่
โปรแกรมคลังสมองอัจฉริยะ (Smart Brain) » รายละเอียดคลิ๊กที่นี่
โปรแกรมคณิตศาสตร์อัจฉริยะ (Math Genius)
ค่ายเรียนเก่ง (I'm Genius Camp)

 
 
 

ร่วมสร้างสรรค์โปรแกรมโดย หมอยิร์ และทีมงานสมาร์ทดีแคมป์


   
ตารางกิจกรรม โปรแกรมเตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ
   
10.00 น. ลงทะเบียน
10.00-10.30 น. เกม+กลุ่มสัมพันธ์
10.30-10.50 น. เกมคณิตศาสตร์
10.50-11.00 น. Milk Break 1
11.00-12.00 น. เทคนิคคิดเลขเร็ว
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น. เกมความจำ
13.30-14.15 น. เทคนิคการจำ Smart&Smile
14.15-14.30 น. Milk Break 2
14.30-15.30 น. เทคนิคอ่านหนังสือเร็ว
15.30-16.00 น. สรุปเทคนิค ปิดโปรแกรม
   
  ดาวน์โหลดตารางกิจกรรม

การรับ-ส่งเด็ก
ผู้ปกครองโปรดนำเด็กมาลงทะเบียนที่สถาบัน Happy Home
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 Education Zone (ตามแผนที่)

เวลา 10.00 น. (ก่อน 10 โมงเช้า เข้าศูนย์การค้าฯ ได้จากลานจอดรถด้านหลัง ชั้น 2 โซน B)

ดาวน์โหลดแผนที่สถาบัน HAPPY HOME
ดาวน์โหลดแผนที่สถาบันแฮปปี้โฮม (HAPPY HOME)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ สถานที่รับ-ส่งด็ก » คลิ๊กที่นี่
 

สมาร์ทดีแคมป์

ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

ค่ายปิดเทอม ค่ายสุดสัปดาห์ และโปรแกรมพัฒนา


เด็กบางคนเก่งทุกเรื่อง เด็กบางคนเก่งเฉพาะบางเรื่อง แต่ไม่มีใครที่ไม่เก่งเลยสักเรื่อง ที่ชัดเจน คือ เด็กแต่ละคนมักมีปัญญาความสามารถด้านใดด้านหนึ่งโดดเด่นกว่าเสมอ ไม่มีใครที่โดดเด่นทุกด้านเท่ากันหมด หรือไม่โดดเด่นเลยสักด้านเดียว

การค้นหาปัญญาความสามารถ เสริมสร้างโอกาสให้เด็กได้สัมผัสและแสดงออก และส่งเสริมพัฒนาในด้านที่เด็กถนัด จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาในที่สุด

Smart D Camp ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอทางเลือกเพื่อการพัฒนาเด็ก โดยจัดเป็นกิจกรรมค่าย และโปรแกรมต่างๆ เพื่อค้นหาแววความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหา และพัฒนาตนเองของเด็กต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างทักษะสังคม การเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆ และเป็นการใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าด้วย

 

SMART D CAMP ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ โดยจัดทำเป็นโปรแกรมการเรียนรู้ ค่ายช่วงปิดเทอม และค่ายสุดสัปดาห์ เพื่อให้เด็กและวัยรุ่นได้ค้นหา พัฒนาความสามารถที่มีอยู่ สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำทฤษฎีพหุปัญญามาประยุกต์เพื่อส่งเสริมสติปัญญาทุกด้าน ทั้ง การใช้เหตุผล ภาษา มิติสัมพันธ์ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหว มนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเอง และการเข้าใจธรรมชาติ

SMART D CAMP รับเป็นออกาไนเซอร์ จัดทำค่ายพัฒนาเด็กและวัยรุ่น ให้โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ โดยทีมงานคุณภาพ มีประสบการณ์ในงานด้านพัฒนาเด็ก ทั้งในเด็กทั่วไป เด็กพิเศษ และเด็กอัจฉริยะ พร้อมทั้งมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ

www.smartdcamp.com


Key Word
camp, kid camp, summer camp, weekend camp, day camp, activity, program, project, trip, game, center, school, day care, smart d, tobegenius
kid, kids, child, children, boy, girl, adolescent, family
smart, gift, gifted, talent, talented, genius, wisdom, mensa, bright, brain, mind, intelligence, Thory of multiple intelligences, Howard, Gardner, IQ, EQ, MQ, AQ, attention, imagine, imaginary, memory, psychology, psychiatry, happy, moral, creation
discovery, development, learning, brain-based, mind mapping, evaluation, test, play, art, music, language, math, logic, visual, spatial, body, kinesthetic, intrapersonal, interpersonal, nature,
code, secret, pluto, star, astronomy, solar system, universe, milky way, big bang, origin, evolution, global warming, world, future
 
คำสำคัญ
ค่าย ค่ายเด็ก ค่ายเยาวชน ค่ายปิดเทอม แค้มป์ แคมป์ แค้ม แค้มป์เด็ก แคมป์ปิดเทอม ค่ายฤดูร้อน ค่ายเดือนเมษายน ค่ายเดือนตุลาคม ค่ายสุดสัปดาห์ ค่ายวัน ค่ายค้นหา ค่ายพัฒนา ค่ายอัจฉริยะ เด็ก วัยรุ่น เยาวชน เด็กและวัยรุ่น กิจกรรม กิจกรรมเด็ก กิจกรรมเยาวชน กิจกรรม ปิดเทอม กิจกรรมปิดเทอม กิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนา พัฒนาเด็ก โครงการ โปรแกรม หลักสูตร เสริมหลักสูตร

ค้นหาแววอัจฉริยะ ค้นหาแวว วัดแวว แววอัจฉริยะ ค้นหา แวว อัจฉริยะ อัจฉริยภาพ ศูนย์อัจฉริยะ อัจฉริยะข้ามคืน อัจฉริยะสร้างได้ พรสวรรค์ ฉลาด ปัญญา ความสามารถพิเศษ ความสามารถ พิเศษ ศักยภาพ ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎี พหุปัญญา การ์ดเนอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ภาษา มิติสัมพันธ์ ดนตรี กีฬา เคลื่อนไหว มนุษย์สัมพันธ์ ตัวตน ธรรมชาติ ทักษะ เนื้อหา บริบท เชี่ยวชาญ

สมาร์ทดีแคมป์ ไอคิว อีคิว เอ็มคิว เอคิว ครอบครัว การเรียนรู้ของสมอง สมอง จิตใจ จิตวิทยา ความสุข ความดี ความจำ ศิลปะ ศิลป์ สมาธิ ปัญญา จินตศิลป์ จินตนาการ เตรียมตัวเป็นอัจฉริยะ ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา ข่าว จดหมายข่าว สมาร์ทดีนิวส์ สร้างสรรค์ สัญญาใต้แสงดาว

รหัสลับ ตำนาน แกะรอย เจาะ ตะลุย ไข ปริศนา ดาวพลูโต ดาว ดวงดาว ดาราศาสตร์ สุริยะจักวาล จักรวาล เอกภพ กำเนิด วิวัฒนาการ โลก โลกร้อน อนาคต


SMART D CAMP สมาร์ทดีแคมป์ ค่ายค้นหาแววอัจฉริยะ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ขั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724 ร้านแฮปปี้โฮม

โทรศัพท์ 08-3903-9956 โทรสาร(FAX) 0-2981-2701
HAPPY HOME CLINIC คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น แฮปปี้โฮม

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ขั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724 ร้านแฮปปี้โฮม

โทรศัพท์ 08-2014-7272, 08-4086-8796, 0-2835-3537
HAPPY HOME ACADEMY ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาเด็กและวัยรุ่น
www.happyhomeclinic.com
 

Copyright © 2011-2015 All Rights Reserved.

Powered by HAPPY HOME FAMILY Co., Ltd. Thailand.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2556